123

Thursday, January 26, 2017

Thien Menh Anh Hung ORPG v1.62

Map Thien Menh Anh Hung ORPG v1.62.w3x by Vietnam member
  • Category: Role Playing (RPG)
  • Tileset: Black Citadel
  • Dimensions: 288x384
  • Playable Area: 288x384
  • Recommended Players: 1-8
  • Size: 33.28 MB
Cập nhật: 
- Thêm hệ thống Tranh Đoạt Lãnh Thổ
- Thêm hệ thống Uy Danh và Quan Ấn (NPC Lễ Bộ Thị Lang)
- Thêm môn phái thứ 17: Thúy Yên Môn
- Thay đổi Cửu Kiếm Hợp Nhất của Hoa Sơn
- Thay đổi Boss Kiếm Ma thành Lôi Công
- Fix lỗi phụ bản Bách Luyện Càn Khôn
- Mở Tầng 9 và 10 Kinh Mạch
- Thay đổi một số hiệu ứng
- Fix một số lỗi khác
PS: Connect via Facebook or Google Plus and you will receive the news as soon as the released!
Is there anything else you would like to add? especially information about Thien Menh Anh Hung ORPG 1.62 latest details and features update. You can share by comment below. Thank you for visiting and see you soon, enjoy!
Download:
- Mediafire: http://www.mediafire.com/file/2l5eo471e69rimz/
- Google: goo.gl/cijbwF
VCL Game 2015 . Powered by Blogger . Blogger Templates . Crictime Live Cricket